Dofinansowanie – wykonanie usługi doradczej dot. wdrożenia nowego produktu

Toruń, 03.04.2020r.

 

Zamawiający:

Chairconcept.com sp. z o.o.

 1. Marii Skłodowskiej-Curie 75C

87-100 Toruń

NIP 9562162103

REGON 340104621

 

Zapytanie Ofertowe nr 02/2020

Dotyczy: usługi doradczej dot. wdrożenia nowego produktu

 

 

W związku z realizacją przez firmę Chairconcept.com sp. z o.o. projektu pn. „Kompleksowy, mobilny system meblowy sterowany aplikacją, dedykowany dla małych mieszkań lub mini apartamentów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych” zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie usługi doradczej dot. wdrożenia nowego produktu – innowacyjnego mebla przesuwnego.

 

Zakup usługi zostanie dokonany w ramach ww. projektu realizowanego w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.5: „Design dla przedsiębiorców”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności

B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 1. TRYB ZAMÓWIENIA: zamówienie będzie przeprowadzone w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup usługi doradczej

 

 • KOD CPV:

79415200-8 – Usługi doradcze w zakresie projektowania

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

W związku z przeprowadzanym przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego projektu profesjonalnym procesem projektowym dla stworzenia innowacyjnego przesuwnego systemu meblowego dedykowanego dla małych mieszkań lub mini apartamentów, który zostanie zakończony zakupem i instalacją linii technologicznej niezbędnej do uruchomienia produkcji nowego produktu, spółka Chairconcept.com  przeprowadza postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi doradczej dotyczącej wdrożenia nowego produktu tj. ww. innowacyjnego mebla przesuwnego.

 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

– zamawiana usługa doradcza ma dotyczyć wykonania pełnej dokumentacji technologii produkcyjnej dla stworzonego prototypu innowacyjnego przesuwnego systemu meblowego, w tym objąć:

 • wykonanie dokumentacji pod oprogramowanie produkcyjne Autocad i Top Solid (rysunki 2D/3D) wraz z rozpisaniem technologii na język maszynowy – dla maszyn CNC (formatki, okucia, rozmieszczenie elementów łączeniowych, optymalizacja rozkrojów płyt), przy uwzględnieniu integracji z gospodarką magazynową ERP użytkowaną obecnie przez Zamawiającego,
 • dobór komponentów uzupełniających wraz z przygotowaniem budżetu i list zakupów,
 • wskazanie potencjalnych dostawców komponentów produkcyjnych,
 • naniesienie korekt technologicznych ewentualnych, wcześniej nierozpoznanych błędów konstrukcyjnych,
 • przygotowanie instrukcji, schematów i opisów dla systemów sterownia automatyką i elektryką.

 

UWAGA! W celu umożliwienia realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy pełną dokumentację projektową, dotyczącą opracowanego prototypu innowacyjnego mebla przesuwnego.

 

 

 1. POZOSTAŁE WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
 • Potencjał Wykonawcy usługi

Wymogi co do potencjału i doświadczenia Wykonawcy:

 1. Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w postaci nadzoru nad wdrożeniem do produkcji i/lub realizacji minimum 5 prototypów dla branży meblarskiej w ciągu 3 ostatnich lat (należy udokumentować to doświadczenie poprzez dołączenie do oferty np. umów, potwierdzeń, referencji, faktur itp.).

 

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty.

 

 • Rezultaty i wymagana odpowiedź projektowa
  1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu jako wynik zrealizowanej usługi doradczej pełną dokumentację technologii produkcyjnej dla stworzonego prototypu innowacyjnego przesuwnego systemu meblowego. Wykonawca przedstawia (drogą mailową) Zamawiającemu draft ww. dokumentacji na minimum 5 dni roboczych przed upłynięciem terminu realizacji zamówienia. W przypadku wątpliwości dot. danych zagadnień Zamawiający przedstawia (drogą mailową) Wykonawcy dodatkowe pytania w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania draftu dokumentacji, a Wykonawca uzupełnia je o odpowiedzi dotyczące tych pytań.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH OCENY:

 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Złożą ofertę na formularzu (zał. 3) oraz zgodnie z opisem sposobu jej przygotowania określonym w p. VII.
 2. Złożą oświadczenie, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru (załącznik nr 1)
 3. Złożą oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (załącznik nr 2)

 

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane. Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie.
 2. Oferty powinna być sporządzona w języku polskim, wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym oraz być opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 3. Oferty należy składać w PLN i podać całkowitą kwotę zamówienia netto i brutto.
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty do Zamawiającego.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przed podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 9. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr 02/2020

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i odp. do postęp. nr 2 2020

 • CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą: 17.05.2020r.

 

 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5%udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Weryfikacja: na podstawie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy na jego wykonanie z wybranym Wykonawcą.

 

Potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

Termin płatności: w ciągu 14 dni po realizacji usługi.

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Poprawne pod względem formalnym złożone Oferty będą podlegały ocenie punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny:

 

 • Kryterium oceny ofert: CENA (waga: 100 %, max 100 punktów do uzyskania)

Ocena kryterium Cena będzie dokonywana według wzoru:

 

 

 

                      najniższa oferowana cena netto (zł)

CENA =   …………………………………………………………… x 100%

                        cena netto badanej oferty (zł)

 

Największą liczbę punktów za kryterium Cena otrzyma oferta z najniższą ceną.

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych kryteriów oceny. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100 pkt.

 

 

 • TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać:

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@chairconcept.com lub
 2. pocztą tradycyjną na adres biura firmy (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 75c, 87-100 Toruń) lub
 3. osobiście w siedzibie firmy.

 

Oferty należy składać do dnia 17.04.2020r. do godz. 23:59.

 

W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura firmy. W przypadku ofert, przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na podany adres elektroniczny.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane.

 

 

 • WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.

 

 

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy.

 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji formalnych udziela pisemnie Marzena Skrzynecka pod adresem email:  marzena@chairconcept.com

 

 

 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych Oferenta jest Chairconcept.com sp. z o.o.;
 • dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fRODO, a mianowicie ważnego interesu administratora polegającego na przeprowadzeniu postępowania w zakresie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe Oferenta będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio Oferenta ma charakter dobrowolny, przy czym nie udostępnienie danych skutkować będzie odrzuceniem oferty;
 • w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Oferent posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Oferenta dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO;
 • Oferentowi nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert!

……………………………………………………………………………….