„KONKURS” W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”

2015-01-30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FPK/2015
W związku z realizacją projektu pn.:
Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”
w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy realizującego zadania w ramach w/w projektu.
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM